Privacy policy

for IsQueen Lofoten AS

Det Norske flagget

Daglig leder er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som skjer i Isqueen AS. Dette ansvaret innebærer blant annet å sørge for at personopplysninger brukes og behandles i henhold til regelverket.

 1.  Hvilken type informasjon samler vi inn:
  Vi mottar, samler inn og lagrer all informasjon du oppgir på nettstedet vårt eller gir oss på noen annen måte. I tillegg samler vi inn IP-adressen (Internet Protocol) som brukes til å koble datamaskinen til Internett; innlogginger; e-postadresse; passord; datamaskin- og tilkoblingsinformasjon. Vi kan bruke programvareverktøy til å måle og samle inn øktinformasjon, inkludert responstider for sider, lengden på besøk på bestemte sider, informasjon om sideinteraksjon og metoder som brukes til å bla bort fra siden. Vi samler også inn personlig identifiserbar informasjon (inkludert navn, e-post, passord, kommunikasjon), kommentarer, tilbakemelding, produktanmeldelser, anbefalinger og personlig profil.
 2. Hvordan samler vi inn informasjon:
  Om du utfører en transaksjon på nettstedet vårt, samler vi inn personopplysninger du gir oss, for eksempel navn, adresse og e-postadresse, som en del av prosessen. Dine personopplysninger vil kun bli brukt av de spesifikke årsakene som er angitt ovenfor.
 3. Vi samler inn disse personlige opplysninger for følgende formål: For å levere og drifte tjenestene; For å gi våre brukere kontinuerlig kundeassistanse og teknisk støtte; For å kunne kontakte våre besøkende og brukere med generelle eller personlige tjenesterelaterte merknader og salgsfremmende meldinger; For å opprette aggregerte statistiske data og annen aggregert og/eller utledet ikke personlig informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke til å tilby og forbedre våre respektive tjenester; For å overholde gjeldende lover og forskrifter.
 4. Hvorfor samler vi inn denne informasjonen:
  For å levere og drifte tjenestene; For å gi våre brukere kontinuerlig kundeassistanse og teknisk støtte; For å kunne kontakte våre besøkende og brukere med generelle eller personlige tjenesterelaterte merknader og salgsfremmende meldinger; For å opprette aggregerte statistiske data og annen aggregert og/eller utledet ikke personlig informasjon, som vi eller våre forretningspartnere kan bruke til å tilby og forbedre våre respektive tjenester; For å overholde gjeldende lover og forskrifter.
 5. Hvordan lagrer, bruker, eller deler vi personopplysningene til besøkende på nettstedet vårt?
  Vårt nettsted er bygd på WordPress plattformen. SiteGround.com gir oss den onlinebaserte plattformen som lar oss evt. selge våre produkter og tjenester til deg. Dataene dine kan lagres gjennom WordPress.com datalagring, databaser og de generelle WordPress.com applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur. Alle direkte betalingsportaler som tilbys av WordPress.com og brukes av selskapet vårt, overholder standardene som er satt av PCI-DSS som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav bidrar til å sikre sikker håndtering av kredittkortinformasjon fra butikken vår og dets tjenesteleverandører.
 6. Hvordan kommuniserer vi med våre besøkende på nettsiden:
  Vi kan kontakte deg for å varsle deg angående kontoen din, for å feilsøke problemer med kontoen din, for å løse en tvist, for å avstemme dine meninger gjennom undersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende oppdateringer om selskapet vårt, eller som ellers nødvendig for å kontakte deg for å håndheve brukeravtalen vår, gjeldende nasjonale lover og enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formålene kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger og post.
 7. Hvis du ikke vil at vi skal behandle dataene dine lenger, kan du kontakte oss på info@isqueenlofoten.com
 8. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, les den ofte. Endringer og avklaringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet. Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi varsle deg her om at den er oppdatert, slik at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, hvis noen, vi bruker den.
 9. Hvis du ønsker å: få tilgang til, korrigere, endre eller slette personopplysninger vi har om deg, kontakt oss på info@isqueenlofoten.com Isqueen AS, sist oppdatert 25.01.22
The flag of UK

Managing director is the controller for all processing of personal data that takes place in Isqueen AS. This responsibility includes ensuring that personal data is used and processed in accordance with the regulations.

 1. What kind of information we collect:
  We receive, collect and store any information you provide on our website or otherwise provide to us. In addition, we collect the Internet Protocol (IP) address used to connect your computer to the Internet; logins; e-mail address; password; computer and connection information.
  We may use software tools to measure and collect session information, including page response times, length of visits to specific pages, page interaction information, and methods used to navigate away from the page. We also collect personally identifiable information (including name, email, password, communication), comments, feedback, product reviews, recommendations and personal profile.
 2. How we gather information:
  If you carry out a transaction on our website, we collect personal information you provide us, such as your name, address and email address, as part of the process. Your personal data will only be used for the specific reasons set out above.
 3. We collect this personal information for the following purposes: To deliver and operate the services; To provide our users with continuous customer assistance and technical support; To be able to contact our visitors and users with general or personalized service-related notices and promotional messages; To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred non-personal information that we or our business partners may use to provide and improve our respective services; To comply with applicable laws and regulations.
 4. Why do we collect this information:
  To deliver and operate the services; To provide continuous customer assistance and technical support to our users; To be able to contact our visitors and users with general or personalized service-related notices and promotional messages; To create aggregated statistical data and other aggregated and/or inferred non-personal information, which we or our business partners may use to provide and improve our respective services; To comply with applicable laws and regulations.
 5. How do we store, use, or share personal information of visitors to our website?
  Our website is built on WordPress. SiteGround provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through WordPress.com data storage, databases, and the general WordPress.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. All direct payment gateways offered by WordPress.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express, and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.
 6. How do we communicate with our website visitors:
  We may contact you to notify you about your account, to troubleshoot problems with your account, to resolve a dispute, to poll your opinions through surveys or questionnaires, to send updates about our company, or as otherwise necessary to contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws, and any agreement we may have with you. For these purposes, we may contact you via email, telephone, text messages, and postal mail.
 7. If you no longer want us to process your data, you can contact us at: info@isqueenlofoten.com
 8. We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make significant changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use it.
 9. If you wish to: access, correct, amend or delete personal information we have about you, please contact us at info@isqueenlofoten.com Isqueen AS, last updated on 25.01.22.

Translated using: ChatGPT

The German flag

Der Geschäftsführer ist für die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten, die bei Isqueen AS stattfinden, verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet unter anderem sicherzustellen, dass personenbezogene Daten gemäß den Vorschriften genutzt und verarbeitet werden.

 1. Welche Art von Informationen sammeln wir:
  Wir erhalten, sammeln und speichern alle Informationen, die Sie auf unserer Website angeben oder uns auf andere Weise geben. Darüber hinaus erfassen wir die IP-Adresse (Internet Protocol), die zum Verbinden des Computers mit dem Internet verwendet wird; Anmeldedaten; E-Mail-Adresse; Passwort; Computer- und Verbindungsinformationen. Wir können Software-Tools zur Messung und Sammlung von Sitzungsinformationen verwenden, einschließlich Antwortzeiten für Seiten, Länge von Besuchen auf bestimmten Seiten, Informationen über Seiteninteraktionen und Methoden, die zum Blättern von der Seite verwendet werden. Wir sammeln auch personenbezogene Identifikationsinformationen (einschließlich Name, E-Mail, Passwort, Kommunikation), Kommentare, Feedback, Produktbewertungen, Empfehlungen und persönliches Profil.
 2. Wie sammeln wir Informationen:
  Wenn Sie eine Transaktion auf unserer Website durchführen, sammeln wir personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen des Prozesses zur Verfügung stellen, wie beispielsweise Name, Adresse und E-Mail-Adresse. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die spezifischen Zwecke verwendet, die oben angegeben sind.
 3. Wir sammeln diese personenbezogenen Informationen für folgende Zwecke: m die Dienste bereitzustellen und zu betreiben; Um unseren Benutzern kontinuierliche Kundenunterstützung und technischen Support zu bieten; Um unsere Besucher und Benutzer mit allgemeinen oder persönlichen servicebezogenen Hinweisen und Verkaufsförderungsmitteilungen kontaktieren zu können; Um aggregierte statistische Daten und andere aggregierte und/oder abgeleitete nicht personenbezogene Informationen zu erstellen, die wir oder unsere Geschäftspartner nutzen können, um unsere jeweiligen Dienste anzubieten und zu verbessern; Um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten.
 4. Warum sammeln wir diese Informationen:
  Um die Dienste bereitzustellen und zu betreiben; Um unseren Benutzern kontinuierlichen Kundensupport und technischen Support zu bieten; Um Besucher und Benutzer mit allgemeinen oder persönlichen servicebezogenen Hinweisen und werblichen Nachrichten zu kontaktieren; Um aggregierte statistische Daten und andere aggregierte und/oder abgeleitete nicht personenbezogene Informationen zu erstellen, die wir oder unsere Geschäftspartner verwenden können, um unsere jeweiligen Dienste anzubieten und zu verbessern; Um geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten.
 5. Wie speichern, verwenden oder teilen wir die personenbezogenen Daten von Besuchern auf unserer Website?
  Unsere Website basiert auf der WordPress-Plattform. SiteGround.com stellt uns die Online-Plattform zur Verfügung, über die wir gegebenenfalls unsere Produkte und Dienstleistungen anbieten können. Ihre Daten können über die WordPress.com-Datenspeicherung, Datenbanken und die allgemeinen WordPress.com-Anwendungen gespeichert werden. Diese speichern Ihre Daten auf sicheren Servern hinter einer Firewall. Alle direkten Zahlungsgateways, die von WordPress.com angeboten und von unserem Unternehmen genutzt werden, entsprechen den Standards von PCI-DSS, die vom PCI Security Standards Council verwaltet werden, einer gemeinsamen Anstrengung von Marken wie Visa, MasterCard, American Express und Discover. PCI-DSS-Anforderungen tragen dazu bei, dass Kreditkartendaten von unserem Shop und seinen Dienstleistern sicher verwaltet werden.
 6. Wie kommunizieren wir mit unseren Besuchern auf der Website:
  Wir können Sie kontaktieren, um Sie über Ihr Konto zu benachrichtigen, Probleme mit Ihrem Konto zu beheben, einen Streit beizulegen, Ihre Meinungen durch Umfragen oder Fragebögen abzugleichen, Updates über unser Unternehmen zu senden oder anderweitig erforderlich, um Sie zu kontaktieren, um unsere Nutzungsbedingungen, geltende nationale Gesetze und jede Vereinbarung durchzusetzen, die wir mit Ihnen haben. Zu diesen Zwecken können wir Sie per E-Mail, Telefon, SMS und Post kontaktieren.
 7. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre Daten weiterverarbeiten, können Sie uns unter info@isqueenlofoten.com kontaktieren.
 8. Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Bitte lesen Sie sie regelmäßig. Änderungen und Klarstellungen treten sofort in Kraft, nachdem sie auf der Website veröffentlicht wurden. Wenn wir wesentliche Änderungen an diesen Richtlinien vornehmen, werden wir Sie hier darüber informieren, dass sie aktualisiert wurden, damit Sie wissen, welche Informationen wir sammeln, wie wir sie verwenden und unter welchen Umständen, falls vorhanden, wir sie verwenden.
 9. Wenn Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, diese korrigieren, ändern oder löschen möchten, die wir über Sie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@isqueenlofoten.com. Isqueen AS, letzte Aktualisierung am 25.01.22.

Übersetzt von ChatGPT