Bærekraft og Dyrevelferd

ISQUEEN utfører i alle sine produksjonsledd en god miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft.

Bærekraftig utvikling er: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Begrepet ble først brukt av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987.

Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjon skal oppdrettsnæringen være med på å nå FNs bærekraftsmål»

Bærekraft og miljø i lakseoppdrett

Oppdrettsnæringen har i økende grad fokusert på bærekraft og redusert miljøpåvirkning. Gjennom innovasjon og bærekraftige praksiser har oppdrettsnæringen oppnådd betydelige fremskritt. Dette inkluderer genetisk forbedring, reduksjon av rømming, avanserte metoder for å minimere forurensning og utslipp, samt effektive tiltak mot sykdom. Samtidig prioriteres bærekraftig arealbruk og ansvarlig bruk av fôrressurser. Disse positive tiltakene viser at lakseoppdrett tar ansvar for miljøet og bidrar til en sunn og bærekraftig fremtid.

Fiskevelferd og helse

De som har tillatelse til å drive oppdrett har juridisk ansvar for at driften er forsvarlig med tanke på fiskehelse og fiskevelferd. Men det er også i stor grad i næringens egen interesse at fisken er frisk og har det bra. Frisk fisk reduserer tapstallene, forbedrer kvaliteten og øker produktiviteten. Inntektene blir høyere og kostnadene lavere. Det er kort og godt god butikk.

Seks områder er særlig viktige for å sikre at fisken har det bra:

  • Høy og oppdatert kompetanse
  • God vannkvalitet
  • Riktig utformet anlegg
  • Nøye tilsyn
  • Riktig fôr
  • Vern mot smitte