top of page

Bærekraft og Dyrevelferd

ISQUEEN utfører i alle sine produksjonsledd en god miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft

"Bærekraftig utvikling er: "Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov". 
Begrepet ble først brukt av FNs Verdenskommisjon for miljø og utvikling i 1987. 

Gjennom bærekraftig produksjon og innovasjon skal oppdrettsnæringen være med på å nå FNs bærekraftsmål"

Bærekraft

Bærekraft og miljø i lakseoppdrett

I 2009 lanserte regjeringen en strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. Den trekker frem fem områder der oppdrett påvirker miljøet. Disse er: Genetisk påvirkning og rømming, forurensning og utslipp, sykdom, arealbruk og fôrressurser.

I 2015 la regjeringen frem en stortingsmelding om vekst i oppdrettsnæringen. Meldingen legger opp til at vekst skal styres av miljøindikatorer. Ettersom forskjellige produksjonsområder i Norge har ulike miljøutfordringer, kan noen lokaliteter og områder tåle vekst bedre enn andre.

I dag er rømt oppdrettsfisk og lakselus regnet som de største miljøutfordringene fra oppdrettsnæringen. Les mer om rømming her. Les mer om lakselus her.

De som har tillatelse til å drive oppdrett har juridisk ansvar for at driften er forsvarlig med tanke på fiskehelse og fiskevelferd. Men det er også i stor grad i næringens egen interesse at fisken er frisk og har det bra. Frisk fisk reduserer tapstallene, forbedrer kvaliteten og øker produktiviteten. Inntektene blir høyere og kostnadene lavere. Det er kort og godt god butikk.

Seks områder er særlig viktige for å sikre at fisken har det bra:

  • Høy og oppdatert kompetanse

  • God vannkvalitet

  • Riktig utformet anlegg

  • Nøye tilsyn

  • Riktig fôr

  • Vern mot smitte

Dyrevelferd

bottom of page